O PID

O PID

Regulátory firmy TECH můžeme rozdělit do 3 skupin podle výstupního signálu pro řízení ventilátoru:
 
Regulátory s nespojitým, dvojúrovňovým signálem (ON/OFF).
Po dosažení zadané teploty ÚT na kotli je ventilátor vypnut. Pokud teplota klesne pod zadanou hodnotu sníženou o hysterezi, je ventilátor opět zapnut. V menu regulátoru nastavujeme sílu dmýchání. Nevýhodou tohoto principu je oscilace teploty kolem zadané teploty ÚT, v praxi se toto nejvíc projevuje v systémech s velkou setrvačností (vytápění domu).
 
Regulátory s nespojitým, dvojúrovňovým signálem (ON/OFF) plus regulace „sigma”.
Když se aktuální teplota ÚT přibližuje teplotě zadané, regulátor snižuje otáčky ventilátoru. Až se teploty srovnají, ventilátor je vypnut. V momentě kdy teplota klesne pod zadanou hodnotu sníženou o hysterezi, je ventilátor opět zapnut, avšak nejdříve na nízkých otáčkách. Pokud teplota nadále klesá, regulátor postupně zvyšuje otáčky ventilátoru. I zde dochází k oscilacím teploty kolem zadané teploty, avšak překmity jsou menší. Vše se samozřejmě odvíjí od setrvačnosti vytápěného objektu.
 
Regulátory se spojitým výstupním signálem zPID (využívající řídicí algoritmus PID).
U tohoto typu regulátoru je výkon ventilátoru stanoven na základě měření teploty kotle a teploty spalin měřených na výstupu s kotle. Ventilátor pracuje nepřetržitě a jeho otáčky závisí bezprostředně na aktuální teplotě kotle, teplotě spalin a rozdílu těchto parametrů vůči zadané teplotě. Trvalé udržování zadané teploty bez zbytečných překmitů a oscilací je předností regulace zPID. Využití tohoto typu regulátoru s čidlem teploty spalin přináší úspory paliva až několik desítek procent. Důležité je použití vhodného ventilátoru.
 
 
Níže jsou výsledky měření zásypového kotle s použitím regulátoru bez funkce zPID a s funkcí zPID.

Graf znázorňuje výsledky měření při využití regulátoru TECH ST-81 bez zPID
 
Regulátor CS-81 s nastavenou hysterezí 2°C. Je zde dobře vidět oscilace teploty kolem zadané teploty. Pokud reakce kotle na změny teploty je pomalá, překmity mohou být značné. Avšak zatracování tohoto způsobu regulace by bylo přehánění. Ve většině topných systémů se tyto regulátory osvědčují, udržování zadané teploty je uspokojivé.
 
Graf znázorňuje výsledky měření při využití regulátoru TECH ST-81 zPID
 
Regulátor CS-81 zPID. První překmit teploty nastal po rozhoření kotle. Následně jsou již teploty velice stabilní, regulace je plynulá, teplota kotle je udržována blízko zadané teploty. Teplota spalin (zelená křivka), která se využívá k regulaci zPID, má rovnoměrný průběh.