O PID

Regulátory firmy TECH můžeme rozdělit do 3 skupin podle výstupního signálu pro řízení ventilátoru:

  • Regulátory s nespojitým, dvojúrovňovým signálem (ON/OFF).
    Po dosažení zadané teploty ÚT na kotli je ventilátor vypnut. Pokud teplota klesne pod zadanou hodnotu sníženou o hysterezi, je ventilátor opět zapnut. V menu regulátoru nastavujeme sílu dmýchání. Nevýhodou tohoto principu je oscilace teploty kolem zadané teploty ÚT, v praxi se toto nejvíc projevuje v systémech s velkou setrvačností (vytápění domu).

  • Regulátory s nespojitým, dvojúrovňovým signálem (ON/OFF) plus regulace „sigma”.
    Když se aktuální teplota ÚT přibližuje teplotě zadané, regulátor snižuje otáčky ventilátoru. Až se teploty srovnají, ventilátor je vypnut. V momentě kdy teplota klesne pod zadanou hodnotu sníženou o hysterezi, je ventilátor opět zapnut, avšak nejdříve na nízkých otáčkách. Pokud teplota nadále klesá, regulátor postupně zvyšuje otáčky ventilátoru. I zde dochází k oscilacím teploty kolem zadané teploty, avšak překmity jsou menší. Vše se samozřejmě odvíjí od setrvačnosti vytápěného objektu.

  • Regulátory se spojitým výstupním signálem zPID (využívající řídicí algoritmus PID).
    U tohoto typu regulátoru je výkon ventilátoru stanoven na základě měření teploty kotle a teploty spalin měřených na výstupu s kotle. Ventilátor pracuje nepřetržitě a jeho otáčky závisí bezprostředně na aktuální teplotě kotle, teplotě spalin a rozdílu těchto parametrů vůči zadané teplotě. Trvalé udržování zadané teploty bez zbytečných překmitů a oscilací je předností regulace zPID. Využití tohoto typu regulátoru s čidlem teploty spalin přináší úspory paliva až několik desítek procent. Důležité je použití vhodného ventilátoru.

Níže jsou výsledky měření zásypového kotle s použitím regulátoru bez funkce zPID a s funkcí zPID.

st-80-wykres_ikona

 

Graf zobrazující provoz kotle s regulátorem CS-81

Regulátor CS-81 hysterezní 2 ° C. Pro dvoupolohovou regulaci je charakteristická regulace s oscilací okolo zadané hodnoty. Pokud kotel reaguje příliš pomalu, na změny zadané teploty, odchylka nahoru nebo dolů může být příliš vysoká. Negace oscilaci na kotli ÚT by byla prostě zbytečná. Ve většině případů tyto regulace jsou vhodné pro vytápění budov a udržování přesnosti nastavené teploty je uspokojivá.

Graf zobrazující provoz kotle s regulátorem CS-81zPID

st-81zpid-wykres_ikona

Regulátor CS-81 zPID. Můžeme vidět na grafu první změnu vyregulování vyskytující se po roztápění v kotli. Později náš regulátor velmi dobře zvládá udržování nastavené teploty na kotli. Regulace je plynulá, naměřená teplota se udržuje na požadované úrovni, i přes nestabilitě objektu regulace, kterým je kotel ÚT a vytápěna budova. Křivka pod teplotou topné vody z kotle a na zpátečce ukazuje teplotu spalin, měřené na výstupu z kotle (na sopouchu). Je to mimo nastavené teploty topné vody, druhá základní veličina využívaná v regulaci.