CS-360

CS-360

Elektrofiltr
Pro spalovací kotly do 25 kW, včetně kotlů na biopalivo.
Účinnost omezení emisí prachových částic ve spalinách: do 80%

  • Obecné údaje
  • Schéma instalace

schematy_elektrofilt

Základní částí elektrofiltru (obr. 1 a 2) je generátor vysokého napětí (1), který vytváří stejnosměrné napětí. Tělo elektrofiltru (2) je vyrobeno z uhlíkové oceli. Ve středu spalinového kanálu je umístěna výbojová elektroda vyrobená z ocelového drátu (3), která generuje korónový výboj. Je uchycená pomocí speciálního držáku s keramickým izolátorem (4). Výbojová elektroda je napájena vysokým napětím z generátoru WN (1), přívodní vodič má speciální izolací (5). Usazovací elektrodu tvoří uzemněné stěny těla elektrofiltru a komínového kanálu, ve kterém je filtr umístěn. Prostor filtru, kde je umístěna elektroda, je provzdušňován ventilátorem (6). Ruční čištění a údržba se provádějí skrze revizní dvířka (7). Na přání klienta může být elektrofiltr doplněn automatickým čistícím systémem (není zobrazeno).

Spaliny procházejí komorou, ve které jsou umístěny vysokonapěťové stejnosměrné elektrody. Plyn se v okolí vysokonapěťové elektrody ionizuje a tím nabíjí prachové částice plynu, které jsou přitahovány k uzemněné elektrodě, na které ulpívají. Účinnost elektrofiltru je základním parametrem, který vyznačuje jeho užitečnost. V nejjednodušších systémech je účinnost filtru v mezích 60 % – 90 % a je závislá na druhu a kvalitě zdroje emisi.

Opisovaná metoda odlučování prachových částic ze spalin ze spalovacího systému malého výkonu (pec, kotel) je z technického hlediska řešením typu BAT (Nejlepší dostupná technika). Garantuje splňování čím dál vyšších energeticko-emisních požadavků, které jsou kladené na spalovací systémy malého výkonu (také popsaných v testovacích standardech EN303-5 a EN13289). Použití vysoce účinného odlučovače, jakým je elektrofiltr, v závislosti na emisích daného kotle, umožňuje přenesení zařízení z emisní třídy 3 (podle normy 303-5) do třídy 4 nebo dokonce do třídy 5 podle dosažených emisí. To odpovídá koncentraci pylových částic menší než 40 mg/m3.

st-360361-za-kotlem